Skip to main content

Τίτλος πράξης: Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1).

Κωδικός πράξης: ΑΜΘΕ6-0076851

 • Περιγραφή πράξης:

  Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, φορέας υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, αποτελεί όμιλο νομικών προσώπων με την «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ» να αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου, οι κύριες δραστηριότητες του οποίου περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, την παραγωγή, την πώληση και την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Εβροφάρμα είναι γαλακτοβιομηχανία που παράγει φρέσκο γάλα, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, παραδοσιακά λευκά τυριά και Αριάνι. Εκτός από την παραγωγή των παραπάνω γαλακτοκομικών εμπορεύεται κίτρινα τυριά, γάλα μακράς διάρκειας και κρέμα γάλακτος Το φυσικό αντικείμενο του έργου επικεντρώνεται στην κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης για το εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ που βρίσκεται στον Δήμο Διδυμοτείχου επί του 3ου χλμ Διδυμοτείχου Ορεστιάδας. Το νέο σύστημα είναι αυξημένης δυναμικότητας και εξυπηρετεί το σύνολο των γραμμών παραγωγής και των λοιπών παραγωγικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Η επιχείρηση αποφασίζει να προτείνει προς χρηματοδότηση και είναι έτοιμη να υλοποιήσει με επιτυχία, ακόμη ένα επενδυτικό σχέδιο, που αποβλέπει στην επέκταση και την παραγωγική αναβάθμιση μιας περιφερειακής εταιρείας, που μέσα στην σημερινή κρίση που βιώνει η οικονομία μας και για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική, χρειάζεται να επενδύσει και να επεκτείνει τους εξοπλισμούς που διαθέτει, επεκτείνοντας την παραγωγική ισχύ, με την εγκατάσταση νέου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα της και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ περιλαμβάνει: Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός Συνολικό κόστος: 793.000,00 € Μέσα από το επενδυτικό σχέδιο προτείνονται δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και περιλαμβάνουν επενδυτικές δαπάνες για την κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης, η οποία θα κατασκευασθεί σε νέο ψυχροστάσιο και θα εξυπηρετεί αρχικά το σύστημα κρύου νερού και τα ψυγεία. Το σύστημα παραγωγής κρύου νερού το οποία αποτελείται από παγολεκάνη αμμωνίας BALTIMORE ικανότητας αποθήκευσης πάγου 2.564.000kcal/κύκλο λειτουργίας. Το υπόλοιπο φορτίο θα το παραλαμβάνει ψύκτης επιστροφών τύπου spray chiller ο οποίος θα λειτουργεί όταν η επιστροφή του κυκλώματος είναι πάνω από 4’C. Στο δοχείο θα εγκατασταθεί εναλλάκτης αμμωνίας γλυκόλης 400KWR ο οποίος θα παροχετεύει ψυκτική ισχύ στο κύκλωμα των ψυγείων. Οι απώλειες του ψυγείου υπολογίστηκαν σε περίπου 250KWR. Το προτεινόμενο σύστημα είναι ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις τόσο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και της προβλεπόμενης αύξησης της παραγωγής σας σε βάθος χρόνου. Β.1.1 Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σύνολο 7.000,00€.

  Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 26 μήνες

  Πηγή Χρηματοδότησης: Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

   

  Στόχοι και σκοπός του έργου:

  Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση στοχεύει:

  Να εγκαταστήσει νέους σύγχρονους εξοπλισμούς

  Να ενισχύσει την παραγωγική της δυναμικότητα

  Να παρέχει ποιοτικά προϊόντα

  Να εξασφαλίσει μείωση του κόστους παραγωγής

  Να διεισδύσει σε νέα προϊόντα και να ικανοποιήσει περισσότερες ανάγκες

  Αύξηση δυνατοτήτων παραγωγής

  Σταθερή ακρίβεια παραγωγής

  Μεγαλύτερη ευελιξία στη παραγωγή

  Υψηλότερος βαθμός εκμετάλλευσης

  Εξοικονόμηση ενέργειας

  Διεύρυνση των πωλήσεων της

  Αύξηση των κερδών της

  Οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται για την επίτευξη των σκοπών της επένδυσης, διαφαίνεται ότι δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας. Με την επέκταση των εξοπλισμών της, δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης και αύξηση της παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων υψηλής ποιότητας, σε χαμηλότερο κόστος, κάτι που δίνει σημαντικό προβάδισμα στην εταιρία έναντι των ανταγωνιστών.

  Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θα είναι και η αύξηση των κερδών της εταιρίας, τα οποία προγραμματίζει να τα επαναεπενδύσει στο μέλλον στην περεταίρω ανάπτυξη της, ενισχύοντας έτσι την οικονομική της θέση ακόμη περισσότερο.

   

  Αναμενόμενα αποτελέσματα: Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που είναι επιλέξιμο και κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1), η επιχείρηση επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και ταυτόχρονα ενισχύει, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει τους μηχανολογικούς εξοπλισμούς της και τους χώρους παραγωγής. Συγκεκριμένα το επενδυτικό σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας», Θεματικό στόχο 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 5-6 « Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ». Στόχος του επενδυτικού σχεδίου, είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επέκταση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση, είναι από τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου, με ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχόλησης, αύξησης του κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών της επιχείρησης. Είναι φανερό ότι υφίσταται πλήρης εναρμόνιση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η επένδυση προβλέπεται να αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων της περιοχής. Με την υλοποίηση του το επενδυτικό σχέδιο συμβάλλει άμεσα: - Στην Αύξηση του εισοδήματος των επενδυτών, των απασχολουμένων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, συνέπεια της διατήρησης της προστιθέμενης αξίας σε αυτή. Στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων – Δημιουργία οικονομικά βιώσιμης δραστηριότητας σε αναβαθμισμένες υποδομές με προοπτική την παραπέρα ανάπτυξη της τόσο σε υποδομές όσο και σε προσωπικό. - Βελτίωση παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μελλοντική προσέλκυση επενδύσεων γενικότερα στην περιοχή, στο επίπεδο της μεταβιβασιμότητας των θετικών επιδράσεων και αποτελεσμάτων της επένδυσης. Η επιχείρηση διαβλέπει την ανάπτυξη του κλάδου ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα στο εξωτερικό και έτσι αναδιοργανώνεται, εκσυγχρονίζεται και προγραμματίζει την νέα επεκτατική επένδυση. Μέσα σε αυτό το κλίμα επομένως ανόδου του κλάδου, είναι ευνόητο ότι η προτεινόμενη επένδυση να έχει πολύ θετικές προοπτικές. Στόχος, είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ανταγωνιστική εικόνα της εταιρίας, να προλάβει τις εξελίξεις στον κλάδο και να προσφέρει ποιοτικά ανταγωνιστικά αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι η επένδυση κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για την επιχείρηση, η οποία θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά κέρδη, αλλά και για την τοπική και περιφερειακή Οικονομία λόγω της αυξημένης προστιθέμενης αξίας που θα επιφέρει η επένδυση. Το επενδυτικό σχέδιο επομένως παρουσιάζει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ενσωματώνει συνεχείς βελτιώσεις της παραγωγικής δραστηριότητας, απαραίτητης για την συνεχή ανάπτυξη και βιωσιμότητα της, ενώ λειτουργεί στην κατεύθυνση εκμετάλλευσης τμημάτων της τοπικής αγοράς που χρήζουν ανάπτυξης και συμβάλλουν στην λειτουργικά ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.

   

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ec.europa.eu

  ΕΣΠΑ 2014-2020: https://www.espa.gr

  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: https://www.eydamth.gr/

   


eu flag

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης


Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014 -2020»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης